Vuong Kim Anh

Vuong Kim Anh

Vương Kim ANh

THS.KTS (32 năm KN)

Giám đốc công ty

“Khách hàng tạo ra cuộc đua và chúng tôi động viên nhau để cùng đoạt giải thưởng”

-NGƯỜI TRAO GIẢI THƯỞNG-

Thiết kế là một công việc của tập thể, đòi hỏi tinh thần đồng đội, sự sáng tạo, tính cẩn trọng và sự nhất quán. Kết quả công việc là một thực thể công trình sẽ tồn tại hàng trăm năm và đảm bảo an toàn, tiện lợi cho rất nhiều người ngụ trong đó. Vì vậy, mỗi thành viên trong nhóm thiết kế cần ý thức vai trò, trách nhiệm một cách đầy đủ trong tinh thần đoàn kết để có một kết quả hoàn hảo nhất.

-NGƯỜI TRAO GIẢI THƯỞNG-

Thiết kế là một công việc của tập thể, đòi hỏi tinh thần đồng đội, sự sáng tạo, tính cẩn trọng và sự nhất quán. Kết quả công việc là một thực thể công trình sẽ tồn tại hàng trăm năm và đảm bảo an toàn, tiện lợi cho rất nhiều người ngụ trong đó. Vì vậy, mỗi thành viên trong nhóm thiết kế cần ý thức vai trò, trách nhiệm một cách đầy đủ trong tinh thần đoàn kết để có một kết quả hoàn hảo nhất.

-NGƯỜI TRAO GIẢI THƯỞNG-

Thiết kế là một công việc của tập thể, đòi hỏi tinh thần đồng đội, sự sáng tạo, tính cẩn trọng và sự nhất quán. Kết quả công việc là một thực thể công trình sẽ tồn tại hàng trăm năm và đảm bảo an toàn, tiện lợi cho rất nhiều người ngụ trong đó. Vì vậy, mỗi thành viên trong nhóm thiết kế cần ý thức vai trò, trách nhiệm một cách đầy đủ trong tinh thần đoàn kết để có một kết quả hoàn hảo nhất.

-NGƯỜI TRAO GIẢI THƯỞNG-

Thiết kế là một công việc của tập thể, đòi hỏi tinh thần đồng đội, sự sáng tạo, tính cẩn trọng và sự nhất quán. Kết quả công việc là một thực thể công trình sẽ tồn tại hàng trăm năm và đảm bảo an toàn, tiện lợi cho rất nhiều người ngụ trong đó. Vì vậy, mỗi thành viên trong nhóm thiết kế cần ý thức vai trò, trách nhiệm một cách đầy đủ trong tinh thần đoàn kết để có một kết quả hoàn hảo nhất.

-NGƯỜI TRAO GIẢI THƯỞNG-

Thiết kế là một công việc của tập thể, đòi hỏi tinh thần đồng đội, sự sáng tạo, tính cẩn trọng và sự nhất quán. Kết quả công việc là một thực thể công trình sẽ tồn tại hàng trăm năm và đảm bảo an toàn, tiện lợi cho rất nhiều người ngụ trong đó. Vì vậy, mỗi thành viên trong nhóm thiết kế cần ý thức vai trò, trách nhiệm một cách đầy đủ trong tinh thần đoàn kết để có một kết quả hoàn hảo nhất.

-NGƯỜI TRAO GIẢI THƯỞNG-

Thiết kế là một công việc của tập thể, đòi hỏi tinh thần đồng đội, sự sáng tạo, tính cẩn trọng và sự nhất quán. Kết quả công việc là một thực thể công trình sẽ tồn tại hàng trăm năm và đảm bảo an toàn, tiện lợi cho rất nhiều người ngụ trong đó. Vì vậy, mỗi thành viên trong nhóm thiết kế cần ý thức vai trò, trách nhiệm một cách đầy đủ trong tinh thần đoàn kết để có một kết quả hoàn hảo nhất.