Nguyễn Đắc Quỳnh Lâm

Nguyễn Đắc Quỳnh Lâm

Cử Nhân Luật và Kinh Tế

17 năm

công tác trong ngành bảo vệ

10 năm

công tác trong lãnh vực đầu tư nguồn nhân lực cung cấp cho các công ty trong và ngoài nước

Đã từng giữ những vị trí : Trưởng Phòng Nhân Sự, Giám Đốc Kinh Doanh, Giám Đốc Điều Hành ở các công ty lớn trong và ngoài nước.